Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi công ty TNHH 2 thành viên đều cần phải có một hội đồng thành viên để tiến hành ra những quyết định mang tính chất quan trọng đối với công ty. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc các quy định về hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên theo pháp luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết. Như vậy, về tính chịu trách nhiệm của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là trách nhiệm hữu hạn, họ chỉ phải chịu trách nhiệm các khoản nợ trong phạm vi số vốn họ đã góp vào công ty.
 • Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên. Lưu ý rằng Khi hết thời hạn quy định mà có thành viên chưa thực hiện góp vốn hoặc góp vốn chưa đủ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Thành viên góp vốn vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vục tài chính của công ty tương ứng với phần vốn cam kết góp phát sinh trong khoảng thời gian này.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, công ty có thể nhân danh chính mình trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh và Công ty phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vì công ty đã có tư cách pháp nhân.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Vì vậy, Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phần vì cổ phần và cổ phiếu là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ phần nhằm huy động vốn. Tuy nhiên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn có thể áp dụng các phương thức huy động vốn:

+ Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới tuy nhiên không quá 50 thành viên;

+ Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;

+ Huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức;

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Có thể thấy cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khá chặt chẽ.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.
 • Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bắt buộc phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và một trong những người giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đó phải là người đại diện theo pháp luật.

Thành viên hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 • Thành viên hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên gồm cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức
 • Quyền của thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm:

+ Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

+ Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

+ Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

+ Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

+ Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;

+ Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

+ Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

+ Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 • Nghĩa vụ của thành viên công ty:

+ Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này.

+ Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này.

+ Tuân thủ Điều lệ công ty.

+ Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

+ Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

 • Vi phạm pháp luật;
 • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
 • Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 • Căn cứ điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần”. Như vậy, hội đồng thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên bao gồm cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của tổ chức khác có góp vốn vào công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

+ Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

+ Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

+ Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

+ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Quyết định tổ chức lại công ty;

+ Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trong trường hợp cá nhân là thành viên công ty không đủ điều kiện tiếp tục làm thành viên công ty như: bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tuyên bố tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, thì cá nhân đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty. Trong trường hợp cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tham gia vào Hội đồng thành viên rơi vào các trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục làm thành viên công ty như trên thì tổ chức đó ủy quyền cho người khác làm người đại diện tiếp tục tham gia vào Hội đồng thành viên.

Chủ tịch hội đồng thành viên

 • Trong hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên bắt buộc phải có chủ tịch hội đồng thành viên và người giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên sẽ được hội đồng thành viên bầu, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 • Quyền và nghĩa vụ chủ tịch hội đồng thành viên

+ Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

+ Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

+ Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy định hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775