Thủ tục giải thể công ty tnhh mtv

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc quy định thủ tục giải thể công ty tnhh mtv theo pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Công ty tnhh một thành viên là gì

 • Căn cứ điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. Như vậy, đối tượng làm chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là cá nhân hoặc là tổ chức. Đặc biệt, về tính chịu trách và nghĩa vụ thì chủ sở hữu công ty chỉ cần chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều của công ty, chủ sở hữu Công ty không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình giống như loại hình Doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Điều kiện giải thể công ty tnhh một thành viên

Tại điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ các trường hợp điều kiện giải thể doanh nghiệp, cụ thể:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác, cụ thể tại điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về Đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án:

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các khoản 3,4 và 5 Điều 70 Nghị định này.

+ Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Để làm thủ tục giải thể công ty tnhh mtv theo các trường hợp trên thì công ty đó còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và công ty TNHH 1 thành viên sẽ liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Như vậy, công ty tnhh một thành viên phải giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; theo nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty; công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty tnhh mtv

Căn cứ điều 208, 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục giải thể công ty tnhh mtv được thực hiện như sau:

 • Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc do không còn đủ thành viên tối thiểu thì thủ tục giải thể công ty tnhh mtv được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty tnhh mtv.

Để có thể tiến hành giải thể công ty, trước hết cần tổ chức họp Hội đồng thành viên để thông qua quyết định giải thể nếu như công ty tnhh mtv được hoạt động theo mô hình tổ chức làm chủ sở hữu

Quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên phải có các nội dung chính sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Lý do công ty giải thể.

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty.

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH mtv

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH mtv phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các văn bản gửi kèm theo thông báo gồm:

+ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có).

thủ tục giải thể công ty tnhh mtv

thủ tục giải thể công ty tnhh mtv

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ của công ty tnhh mtv

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty TNHH mtv, gồm:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

+ Nợ thuế.

+ Các khoản nợ khác.

Bước 4: Gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty.

Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Nơi gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

+ Thông báo về việc giải thể công ty TNHH mtv.

+ Báo cáo thanh lý tài sản cùng danh sách chủ nợ và số nợ đã được thanh toán.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty tnhh mtv hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 • Trường hợp giải thể do công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục giải thể công ty tnhh mtv được thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công ty TNHH mtv triệu tập họp để quyết định giải thể

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai việc giải thể công ty TNHH mtv

Công ty TNHH 1 thành viên phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thu hồi của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Các thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tnhh mtv.

Trường hợp phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp.

Công ty gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty tnhh mtv.

Thời hạn nộp: 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Nơi gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

+ Thông báo về việc giải thể công ty TNHH mtv.

+ Báo cáo thanh lý tài sản cùng danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo đang làm thủ tục giải thể mà không nhận được phản đối bằng văn bản của bên có liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của công ty tnhh mtv trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy định thủ tục giải thể công ty tnhh mtv. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thủ tục giải thể công ty tnhh mtv và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775